1. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.eaglemoss.pl oraz strony internetowe poszczególnych serii wydawniczych zwanych kolekcjami, do których to stron odsyła strona pod adresem www.eaglemoss.pl, prowadzone są przez: Eaglemoss Polska Sp. z o.o. (dalej: Wydawca), ul. Władysława Broniewskiego 3 lok. 3.2.B, 01-785 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000145832, z kapitałem zakładowym 50 000,00 PLN opłaconym w całości, nr NIP: 527-20-68-428, nr REGON: 012759313 oraz przez Eaglemoss Ltd (dalej: Wydawca), Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road, W14 8TS, Londyn, Wielka Brytania, nr Vat: GB 242 5983 47, zarejestrowana w Urzędzie Gospodarczym
  Wielkiej Brytanii (Companies House) pod numerem 02226335.
 2. W sklepie internetowym oraz na stronach internetowych poszczególnych kolekcji prezentowane są informacje dotyczące towarów z asortymentu Wydawców, w tym w szczególności figurek, modeli i dvd, jak również kolekcji dostępnych w prenumeracie. Informacje te nie stanowią jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznaczają, że prezentowany towar lub numery kolekcji są dostępne w magazynie Wydawcy.
 3. Klient może we wszelkich sprawach związanych z asortymentem, zamówieniami, umowami, reklamacjami, z wszelkimi wątpliwościami lub zapytaniami kontaktować się szybko i efektywnie z działającym w imieniu Wydawcy Biurem Obsługi Klienta – Data Base Factory, Łódź, tel: (42) 686-03-15 (dalej: Biuro Obsługi Klienta).

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Klientowi przed zawarciem z Wydawcą umowy dotyczącej któregokolwiek z towarów z asortymentu Wydawcy (dalej: Towary lub Towar. Pojęciem Towaru objęte są również archiwalne numery kolekcji) udostępniany jest niniejszy regulamin, klient proszony jest o potwierdzenie, że się z nim zapoznał.
 2. Wydawca sprzedaje i dostarcza Towary wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia składać może wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną  zdolność do czynności prawnych (dalej: Klient).
 4. Koszt wysyłki Towaru pokrywa Klient.
 5. W zamówieniu Klient dokonuje:
  • Wyboru zamawianych Towarów
  • Wyboru sposobu wysyłki Towaru oraz adresu dostawy
  • Wyboru sposobu płatności
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Wydawcy oferty nabycia od Wydawcy Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Wydawca, po złożeniu zamówienia przez Klienta, przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie zamówienia zawierające: wskazanie zamówionego Towaru, dane dotyczące sposobu wysyłki Towaru i adresu dostawy, dane dotyczące wybranej metody płatności. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Wydawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 8. W przypadku braków magazynowych świadczenie Wydawcy może okazać się niemożliwe do spełnienia. Wydawca i Klient mogą jednak zgodnie ustalić nowy termin realizacji zamówienia. Wydawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Wydawca ma wówczas obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Oświadczenie Wydawcy o odstąpieniu od umowy może być złożone na piśmie lub w formie e-maila na adresy podane przez Klienta w ramach zamówienia. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy określone jest w dalszej części niniejszego regulaminu.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest specyfikacja. Na żądanie klienta, Wydawca wystawia fakturę VAT.

3. Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać na poniższych zasadach zmian w zamówieniach, polegających na objęciu zamówieniem innego Towaru od pierwotnie zamówionego Towaru sprzedawanego w tej samej cenie. Zmiana zamówienia następuje z chwilą potwierdzenia zmiany przez Wydawcę. Klient może dokonywać zmiany od chwili złożenia zamówienia do momentu przekazania Towaru do firmy wysyłkowej. W przypadku prenumeraty istnieje możliwość dokonywania w ramach tej samej kolekcji zmian przez cały okres trwania prenumeraty.
 2. W celu dokonania zmian w zamówieniu konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

4. Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej www.eaglemoss.pl lub stronach internetowych poszczególnych kolekcji są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w asortymencie.
 3. Wydawcy należy się cena podana przy zamówieniu dokonanym przez Klienta. Późniejsze zmiany cen pozostają bez wpływu na umowę zawartą przez Wydawcę z Klientem.

5. Czas realizacji zamówienia i forma płatności

 1. Czas realizacji dostawy Towarów zakupionych za pośrednictwem www.eaglemoss.pl lub stron poszczególnych kolekcji wynosi do 28 dni od chwili zarejestrowania płatności Klienta.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia stosuje się postanowienia punktu 2.8.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru wynikające z błędnie podanego adresu dostawy. Wydawca ponownie wyśle towar w terminie 5 dni od otrzymania prawidłowego adresu dostawy. Wydawca skontaktuje się z Klientem w formie e-mail i na podany przez Klienta numer telefonu w celu otrzymania od niego prawidłowego adresu dla dostawy. Koszty pocztowe, wynikające z konieczności ponownego wysłania Towaru, na prawidłowy adres pokrywa Klient.
 4. Płatności można dokonać za pośrednictwem strony płatności internetowych obsługiwanych przez firmę eCard S.A.
 5. Płatności można dokonać przy pomocy karty płatniczej, ePrzelewem, PayPal’em.
 6. W przypadku braku możliwości dokonania przez Klienta płatności internetowej, istnieje możliwość dokonania płatności za pomocą zwykłego przelewu bądź przekazem pocztowym. W tym celu konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

6. Reklamacje, zwroty i odstąpienie od umowy

1.      Wydawca ma obowiązek dostarczać zamówione Towary i numery kolekcji bez wad. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów lub numerów kolekcji na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym, w szczególności w jego art. 556 do 576 dotyczących rękojmi za wady. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania Towaru lub numerów kolekcji, które są wadliwe, w szczególności uszkodzone podczas transportu, niezgodne z zamówieniem lub niekompletne. Wydawca zastrzega, że nieznaczne różnice w wyglądzie dostarczonych Towarów lub numerów kolekcji z tymi widocznymi na ekranie komputera mogą wynikać chociażby z ustawień monitora i nie mogą stanowić podstawy skutecznej reklamacji.


2.      Miejscem składania reklamacji jest Biuro Obsługi Klienta tj. Data Base Factory z siedzibą w Łodzi. Reklamacje można składać w następujący sposób:


 • na piśmie, osobiście lub listem, adres Biura Obsługi Klienta: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,
 • telefonicznie pod nr telefonu Biura Obsługi Klienta: (42) 686- 03-15,
 • e-mailem na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: eaglemoss@dbfactory.pl


3.      Klient proszony jest o nieprzesyłanie Towaru ani numerów kolekcji na adres Wydawcy lub Biura Obsługi Klienta przed skontaktowaniem się z Biurem Obsługi Klienta.


4.      W reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, wskazać na czym w jego ocenie polega wada, uszkodzenie, niekompletność lub niezgodność z zamówieniem oraz wskazać czego się domaga.


.


5.      Wydawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni liczonych od jej otrzymania. W wypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca obowiązany jest uzasadnić swoją odmowę na piśmie lub w formie e-mail.


6.      Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta Towaru albo pierwszej przesyłki zawierającej numery prenumerowanej kolekcji składając Wydawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Termin odstąpienia przez Klienta od umowy wynosi jednak co najmniej 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie można, lecz nie trzeba, złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tegoż terminu.


7.      W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Klient ma obowiązek zwrócić do Wydawcy lub Biura Obsługi Klienta otrzymany Towar albo wszystkie numery zawarte w pierwszej przesyłce prenumerowanej kolekcji niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar albo numery kolekcji powinny być wysłane w sposób minimalizujący ryzyko ich uszkodzenia, chociażby w taki sposób w jaki zostały wysłane do Klienta.


8.      Koszt wysyłki zwracanego Towaru albo numerów zawartych w pierwszej przesyłce prenumerowanej kolekcji ponosi Klient.


9.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru lub numerów kolekcji będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.


10.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


11.  Towar należy odesłać w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania i z oryginalnym opakowaniem wraz z oryginałem lub kopią specyfikacji zakupu.


12.  Wydawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


13.  Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


 


14.  Wydawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru albo wszystkich numerów zawartych w pierwszej przesyłce prenumerowanej kolekcji z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7. Postanowienia szczególne dotyczące przyjmowania i realizacji zamówień w prenumeracie


 1. Wydawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Złożenie zamówienia prenumeraty jest możliwe na stronie internetowej danej kolekcji, telefonicznie (Biuro Obsługi Klienta tel.: (42) 686-03-15), faxem, listownie lub za pośrednictwem poczty internetowej.
 3. Klientowi przed zawarciem z Wydawcą umowy prenumeraty dotyczącej którejkolwiek z kolekcji udostępniany jest niniejszy regulamin, Klient proszony jest o potwierdzenie, że się z nim zapoznał.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient informowany jest przez Wydawcę o takich istotnych właściwościach świadczenia jak liczba numerów kolekcji konieczna do skompletowania całości oraz ich zawartość merytoryczna.
 5. W zamówieniu Klient dokonuje:
  • Wyboru numeru początkowego prenumeraty
  • Wyboru adresu dostawy
  • Wyboru sposobu płatności (w przypadku niektórych kolekcji)
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Wydawcy oferty zawarcia umowy prenumeraty danej kolekcji obejmującej określoną ilość numerów.
 7. Wydawca, po złożeniu zamówienia przez Klienta, potwierdza zamówienie, w tym adres dostawy. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Wydawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest zapłacić za numery prenumerowanej kolekcji zawarte w danej przesyłce w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki na rachunek bankowy Wydawcy. Wydawca może jednak zastrzec, że określona liczba początkowych przesyłek danej kolekcji będzie opłacana przy odbiorze. Koszt wysyłki prenumeraty pokrywa Wydawca.
 9. Termin realizacji pierwszej przesyłki wynosi do 21 dni od daty złożenia zamówienia.
 10. Do każdego zamówienia wystawiana jest specyfikacja. Na żądanie klienta, Wydawca wystawia fakturę VAT.
 11. Kolejne przesyłki w prenumeracie są wysyłane w przeciągu miesiąca (30 dni), licząc za dzień pierwszy datę opłacenia poprzedniej przesyłki.
 12. Aktualny status zamówienia można sprawdzić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 13. W przypadku wyczerpania zapasów prezentów dla prenumeratorów, Wydawca może zastąpić prezent innym, o podobnej jakości i wartości.
 14. W wypadku woli rezygnacji z danej przesyłki Klient ma prawo zwrócić ją na swój koszt w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania. Przesyłka musi być zwrócona w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania. Wydawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 15. Klient ma prawo do wstrzymania prenumeraty polegającego na rezygnacji z otrzymania określonej liczby przesyłek przez określony czas, jak również prawo rezygnacji z dalszej prenumeraty tj. prawo rezygnacji z całości nieotrzymanych jeszcze przesyłek. Rezygnacja stanowi wypowiedzenie odnoszące skutek po upływie 28 dni od jej otrzymania przez Wydawcę. Prawo do wstrzymania prenumeraty lub rezygnacji z dalszej prenumeraty można wykonać w dowolnym momencie trwania kolekcji. Oświadczenia o wstrzymaniu albo rezygnacji z prenumeraty należy kierować na następujący adres Biura Obsługi Klienta: eaglemoss@dbfactory.pl
 16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych postanowieniach szczególnych dotyczących prenumeraty stosuje się pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu.


8. Dane Osobowe


 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym za pomocą formularza zawartego na stronie internetowej www.eaglemoss.pl, na stronie internetowej danej kolekcji lub za pomocą e-mail, Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres pocztowy, pod który wysyłany będzie Towar lub przesyłki prenumeraty.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Wydawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administratorem danych w rozumieniu ustawy jest Wydawca.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie.
 5. Podanie danych osobowych określonych w pkt 8.1 jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży między Wydawcą a Klientem.


9. Postanowienie końcowe


 1. Ceny oraz sposoby wysyłki są każdorazowo określane dla poszczególnych kolekcji i zamieszczane na stronach kolekcji oraz sklepu internetowego.
 2. Klient nie może przesyłać do Wydawcy treści o charakterze bezprawnym.
 3. Na żądanie Klienta, Wydawca informuje go, w formie wybranej przez Klienta, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2014 r. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.eaglemoss.pl. Niezależnie od możliwości zapoznania się z aktualnym regulaminem bezpośrednio na stronie internetowej www.eaglemoss.pl, Klientowi wolno również we własnym zakresie sporządzić jego wydruk ze strony internetowej.


 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 


- Adresat: Eaglemoss Polska Sp. z o.o. Magazyn


ul. Prosta 13, 44-200 Rybnik


e-mail: eaglemoss@dbfactory.pl


 


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………


 


- Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………


 


- Adres konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………………...................................


 


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


 


 


- Data ……………………


 


(*) Niepotrzebne skreślić