REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1 WSTĘP
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin)  zawiera zasady korzystania z naszej strony „eaglemoss.pl” i powiązanych z nią stron poszczególnych serii wydawniczych zwanych kolekcjami, do których to stron odsyła nasza strona (dalej łącznie lub pojedynczo jako „Strona”) jako gość (użytkownik niezarejestrowany) lub zarejestrowany użytkownik oraz zasady świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). W §14 do 19 uregulowano POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem i z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i POLITYKI PRYWATNOŚCI oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te postanowienia, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony i świadczonych na niej usług. 

§ 2 O NAS
Strona administrowana jest przez lub na zlecenie Eaglemoss Polska Sp. z o.o. ("Eaglemoss", "my" lub "nas") z siedzibą w Warszawie, adres: 01-785, ul. Władysława Broniewskiego 3 lok. 3.2.B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000145832, z kapitałem zakładowym 50.000,00 PLN opłaconym w całości, nr NIP: 527-20-68-428, nr REGON: 012759313. Adres e-mail: eaglemoss@dbfactory.pl 

§ 3 DOSTĘP DO STRONY I USŁUG
1. Nasza Strona udostępniana jest nieodpłatnie i czasowo. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług dostępnych na Stronach. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy Strona nie będzie dostępna w jakimkolwiek okresie, z jakiegokolwiek powodu. Niekiedy możemy udostępnić część lub całą Stronę wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. W przypadku otrzymania lub wybrania kodu identyfikacyjnego użytkownika, hasła lub innej informacji w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować je jako poufne oraz nie ujawniać osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia kodów identyfikacyjnych lub haseł, wybranych przez użytkownika lub przydzielonych przez nas, w każdej chwili, jeśli użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z postanowień Regulaminu. 2. Następujące usługi świadczone są drogą elektroniczną na Stronie:


 1. usługa polegająca na prezentowaniu informacji dotyczących produktów i kolekcji Eaglemoss. Informacje te nie stanowią jednak oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz co najwyżej zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 kodeksu cywilnego),
 2. usługa polegająca na udostępnianiu formularza, za pomocą którego użytkownik może składać Eaglemoss oferty dotyczące produktów i kolekcji Eaglemoss,
 3. usługa polegająca na wysyłaniu użytkownikowi informacji, lecz nie ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, o nowych produktach i kolekcjach na adres e-mail podany przez użytkownika,
 4. usługa polegająca na udostępnianiu zasobów systemu teleinformatycznego Eaglemoss w celu przechowywania treści (utwory, inne materiały, informacje, opinie, komentarze) przesyłanych przez użytkowników.


3. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik niezarejestrowany (gość) winien w tym celu opuścić Stronę. Użytkownik zarejestrowany winien usunąć założone przez siebie na Stronie konto użytkownika, a następnie opuścić Stronę. Rezygnacja z usługi wskazanej w ust. 2 pkt 3) powyżej wymaga wysłania emaila zawierającego oświadczenie o rezygnacji z usługi na adres e-mail: eaglemoss@dbfactory.pl 

§ 4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Z wyłączeniem treści umieszczanych na stronie przez użytkowników, prawa do treści będących częścią lub wyświetlonych na Stronie przysługują Eaglemoss lub licencjodawcom. Treści te, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawami autorskimi na całym świecie.  Tytuły kolekcji Eaglemoss są niezarejestrowanymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Eaglemoss. Prawa do innych nazwy produktów, znaków towarowych, firmy i loga przysługują ich właścicielom. Użytkownik może nieodpłatnie korzystać z utworów, do których prawa przysługują Eaglemoss jedynie w granicach własnego użytku osobistego, np. przez wydrukowanie pojedynczych egzemplarzy treści zawartych na Stronie, pobranie fragmentów przysługujących Eaglemoss treści wyświetlonych na Stronie. Użytkownik zobowiązany jest jednak przestrzegać praw osobistych ujawnionych twórców ww. treści. Użytkownik proszony jest o oznaczanie pochodzenia tych treści z naszej Strony. Dozwolony użytek osobisty nie może powodować naruszenia praw autorskich (nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy lub Eaglemoss) i ewentualnych innych praw do treści. Modyfikowanie papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek treści wydrukowanych lub pobranych ze Strony oraz używanie ilustracji, fotografii, sekwencji video lub dźwiękowych lub grafiki oddzielnie od towarzyszącego im tekstu jest zabronione. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów komercyjnych. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez naszej zgody. Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jego prawo do korzystania ze Stron wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, zaś użytkownik będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić do nas lub zniszczyć wszystkie wykonane kopie treści. 

§ 5 WIARYGONOŚĆ PUBLIKOWANYCH INFORMACJI
Komentarze i inne treści publikowane przez użytkowników na Stronie nie stanowią żadnych porad, z których należy korzystać. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawdziwość treści podanych przez użytkowników, w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z sugerowania się tymi treściami przez gości odwiedzających Stronę lub przez kogokolwiek, kto może być informowany o tych treściach. Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji ani do moderacji komentarzy lub innych treści umieszczanych przez użytkowników na Stronie pod kątem prawdziwości lub zgodności z prawem. 

§ 6 ZMIANY NA STRONIE
Dążymy do regularnego aktualizowania Strony i możemy zmieniać jej treści w każdej chwili. Jeśli zajdzie potrzeba, możemy zawiesić dostęp do Strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji treści na Stronie. Wszelkie treści mogą się więc okazać nieaktualne w dowolnej chwili. 

§ 7 ZASTRZEŻENIE CO DO TREŚCI
Podkreślamy, że treści wyświetlanych na Stronie nie należy traktować jako formy przekazania specjalistycznej wiedzy co do przedmiotu, do którego się odnoszą. Nie mogą one być traktowane jako źródło profesjonalnej wiedzy. 

§ 8 INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I ODWIEDZANIE NASZEJ STRONY
Eaglemoss zależy na ochronie prywatności użytkownika i stosuje się do POLITYKI PRYWATNOŚCI. Korzystając z naszej Strony wyrażają Państwo zgodę na tę politykę  oraz na przetwarzanie danych w określony w niej sposób, a także zobowiązują się Państwo, że wszystkie podawane przez Państwa informacje będą prawdziwe. 

§ 9 TRANSAKCJE DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY
Umowy sprzedaży produktów lub prenumeraty zawarte przy wykorzystaniu formularza na Stronie lub zawarte wskutek odwiedzenia przez Państwa Strony podlegają szczególnym regulaminom lub zasadom realizacji prenumeraty udostępnianym klientowi każdorazowo przed zawarciem danej umowy.

§ 10 ZAMIESZCZANIE TREŚCI NA NASZEJ STRONIE
Przy każdym skorzystaniu z funkcji pozwalającej na zamieszczanie treści (utwory, inne materiały, informacje, opinie, komentarze) na Stronie lub komunikację z innymi użytkownikami Strony, użytkownik musi przestrzegać STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH TREŚCI. Użytkownik gwarantuje i zobowiązuje się, że wszystkie jego aktywności, zwłaszcza wskazane w § 21, będą zgodne z tymi standardami i innymi postanowieniami Regulaminu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Eaglemoss na drogę sądową z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw, w tym przysługujących jej praw autorskich, wskutek naruszenia przez użytkownika Regulaminu, użytkownik wstąpi do procesu jako interwenient uboczny po stronie pozwanej bądź w miejsce strony pozwanej (o ile będzie to możliwe). Użytkownik udzieli wszelkiej pomocy w celu obrony przed roszczeniem osoby trzeciej, w szczególności przez dostarczanie informacji i dokumentów, w których jest posiadaniu potrzebnych do podjęcia obrony. W przypadku ustalenia w prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie lub w ugodzie sądowej uzgodnionej z użytkownikiem, że naruszono prawa osoby trzeciej – użytkownik zobowiązuje się zwolnić Eaglemoss z obowiązku naprawienia szkody w zakresie ustalonym wyżej wymienioną ugodą lub prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie oraz pokryje udokumentowane koszty zastępstwa prawnego związane z koniecznością obrony przed roszczeniami osoby trzeciej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym paragrafie dotyczą również sytuacji, w której w pierwszej kolejności pozwany został użytkownik, jak również sytuacji w której użytkownik i Eaglemoss zostali pozwani jednocześnie. Jeśli użytkownik umieści treści na Stronie (w tym w szczególności utwór plastyczny, muzyczny lub zdjęcia) nie będą one uznane za poufne. Jednocześnie użytkownik nieodpłatnie wyraża zgodę na  publiczne udostępnianie tej treści na Stronie w taki sposób ażeby każdy użytkownik internetu miał do treści dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  Użytkownik potwierdza, że ma prawo do umieszczenia wspomnianej treści i zezwala Eaglemoss na ww. udostępnienie swej treści bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za zawartość ani prawdziwość treści zamieszczonych przez użytkowników na Stronie. Nie jesteśmy zobowiązani do badania treści zamieszczanych przez użytkowników pod kątem prawdziwości lub zgodności z prawem. Mamy jednak prawo do uniemożliwienia dostępu do albo usunięcia jakiejkolwiek treści ze Strony, jeśli naszym zdaniem, narusza ona STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI lub jeśli poweźmiemy wiadomość o bezprawnym charakterze tych treści. Nie jesteśmy zobowiązani do publicznego udostępniania treści użytkownika na Stronie. Nie jesteśmy zobowiązani ani do utrwalenia ani do zwielokrotnienia treści użytkownika, w szczególności przed ewentualnym zamknięciem przez nas Strony, zawieszeniem jej działania, usunięciem przedmiotowej treści. Nie jesteśmy zobowiązani ani do zabezpieczenia ani do przekazania użytkownikowi treści przed zamknięciem Strony, zawieszeniem jej działania, usunięciem przedmiotowej treści. 

§ 11 WIRUSY, WŁAMANIA I INNE NARUSZENIA
Niedopuszczalne jest na Stronę wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są technologicznie szkodliwe. Nie należy podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony, serwera na którym jest przechowywana lub jakiegokolwiek innego serwera, komputera lub bazy danych związanych ze Stroną. Nie wolno atakować naszej Strony poprzez ataki typu "odmowa usługi" lub rozproszonych ataków typu "odmowa usługi". 

§ 12 ZAMIESZCZANIE LINKÓW DO STRONY
Mogą zamieszczać Państwo linki do naszej strony głównej www.eaglemoss.pl pod warunkiem, że zachowane będą przepisy prawa i nie będzie to szkodzić naszej reputacji ani jej wykorzystywać, ale nie mogą Państwo zamieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, aprobaty lub poparcia z naszej strony, gdy takie formy nie istnieją. Nie wolno umieszczać Strony jako części innej strony internetowej (tzw. ramka) oraz nie wolno umieszczać linków do części naszej strony innych niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wycofania pozwolenia na umieszczanie linków. Strona, na której umieszczą Państwo link, musi spełniać pod każdym względem STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI. Jeśli chcą Państwo skorzystać z treści na Stronie w szerszym zakresie niż przez umieszczenie linka do strony głównej, prosimy o przesłanie wniosku pod adres e-mail: eaglemoss@dbfactory.pl 

§ 13 LINKI ZAMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE
Jeśli Strona zawiera linki do produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie, linki te są podane wyłącznie dla Państwa wygody. Eaglemoss nie ocenia i nie ma żadnej kontroli nad żadną ze stron, ani nad żadnymi treściami wspomnianymi lub dostępnymi na stronie osoby trzeciej. Eaglemoss nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za strony i zawarte na nich informacje prowadzone przez osoby trzecie bez względu na to, czy są wspomniane lub dostępne ze strony Eaglemoss. Dodatkowo, obecność na stronie Eaglemoss linka do innej strony nie jest i nie powinno być rozumiane jako poparcie Eaglemoss dla danej strony, jej właściciela lub jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych przez te strony.


 


POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§ 14 Zbieranie i wykorzystywanie danych użytkownika 
Podczas rejestracji użytkownika na Stronie lub korzystania ze Strony, zbieramy dane osobowe użytkownika. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko i adres email są zbierane poprzez formularze wypełniane na Stronie podczas składania zamówienia lub rejestracji na Stronie, a także poprzez komunikatory i inne kanały komunikacji z nami na Stronie. Administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) pozyskanych za pośrednictwem Strony jest Eaglemoss. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Gdy odwiedzają Państwo Stronę, zbierane są również informacje na temat użycia Strony oraz informacje o Państwa komputerze i połączeniu internetowym, włącznie z adresem IP, typem i wersją przeglądarki i systemu operacyjnego, domeną internetową oraz, jeśli zostali przekierowani Państwo na Stronę z innej strony, zachowywane jest również URL strony zawierającej link. Zebrane informacje wykorzystujemy do: realizacji zamówień; personalizacji wyświetlanych treści na podstawie Państwa cech charakterystycznych i preferencji; powiadamiania użytkowników o odpowiednich nowych produktach i elementach funkcjonalnych na Stronie (pod warunkiem uzyskania Państwa zgody na otrzymywanie takich informacji zgodnie z obowiązującym prawem); powiadamiania użytkowników o promocjach na Stronie (pod warunkiem uzyskania Państwa zgody na otrzymywanie takich informacji zgodnie z obowiązującym prawem); zapewnienia, w miarę możliwości, kompatybilności Strony z przeglądarkami i systemami operacyjnymi najczęściej używanymi przez naszych gości; poprawy naszego rozumienia potrzeb konsumenckich podczas prac nad Stroną; tworzenia profili marketingowych; wsparcia rozwoju strategicznego i analizy statystycznej; oraz do innych wymaganych przez nas w sprawach dotyczących naszego obszaru działania lub wymaganych przez prawo. 

§ 15 Wybory użytkowników
W niektórych z naszych formularzy, w których podają Państwo dane osobowe, mogą Państwo wybrać formy komunikacji promocyjnej. W każdej chwili można jednak zrezygnować z otrzymywania od nas takich informacji handlowych. 

§ 16 Informacja o plikach cookies
Eaglemoss Polska Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą Państwo zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuują Państwo przeglądanie Stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas cookies. 
Cookie jest małym plikiem tekstowym umieszczanym na urządzeniu końcowym użytkownika (na dysku twardym komputera, na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym) podczas wizyty na Stronie. Plik ten pozwala użytkownikowi na szybkie i łatwe poruszanie po Stronie. Jest on używany do identyfikacji powracających użytkowników, prenumeratorów i osób zarejestrowanych (plik cookie osób zarejestrowanych lub prenumeratorów będzie połączony z adresem e-mail w celach identyfikacji). Oznacza to, że jako osoba zarejestrowana lub prenumerator nie będzie musiał/a Pan/i logować się przy każdej wizycie. Pliki cookie są także używane do śledzenia sesji użytkowników. Pozwala nam to określić najpopularniejsze elementy Strony i rozbudować Stronę na podstawie analizy korzystania ze Strony. Plików cookie i zbieranych informacji używamy także do prezentowania Państwu odpowiednich treści. W każdej chwili mogą usunąć Państwo pliki cookie wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć tylko pojedyncze pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Państwa przeglądarki. Jeśli jednak usuną Państwo te pliki, dotychczasowe ustawienia takie jak zachowana nazwa użytkownika i hasło będą musiały być wprowadzone od nowa przy kolejnym logowaniu. Ze Strony można korzystać także po zablokowaniu plików cookie w swojej przeglądarce. Jednak niektóre elementy i treści mogą być dla Państwa niedostępne i będą musieli Państwo się logować przy każdej wizycie. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne ze zgodą na powyższe użycie plików cookie, o ile nie zablokują Państwo plików cookie na swoim komputerze poprzez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki. 

§ 17 E-maile
Eaglemoss korzysta z usług osób trzecich w celu dostarczenia użytkownikom wiadomości e-mail. Osoby trzecie stosują unikalne identyfikatory i niewidzialne obrazy (często zwane "znacznikami pikselowymi" lub "czystymi GIF-ami") do wykrywania formatów e-mail, sprawdzania, które maile zostały otwarte oraz obliczania klikalności na zlecenie Eaglemoss w celu dostarczenia Państwu bardziej dopasowanych informacji. 

§ 18 Zasady bezpieczeństwa
Eaglemoss stosuje zgodne z prawem środki, których celem jest ochrona danych osobowych użytkowników, w szczególności zapewnienie że dane te nie będą niewłaściwie używane, przypadkowo zniszczone, zagubione lub zmienione. 

§ 19 Zmiany w polityce prywatności
Z uwagi na zmiany prawne, poprawę funkcjonalności i treści na Stronie możemy wprowadzać zmiany lub uzupełnienia w naszej polityce prywatności i wprowadzimy je do POLITYKI PRYWATNOŚCI na zasadach wskazanych w § 24 ust. 6 ponizej. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać czy na Stronie umieszczono nowy Regulamin i POLITYKĘ PRYWATNOSCI.. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przyjęciem na siebie przez użytkownika obowiązku regularnego sprawdzania Strony i POLITYKI PRYWATNOŚCI pod kątem ewentualnych zmian lub uzupełnień.. Korzystanie ze Strony po wprowadzeniu takich zmian lub uzupełnień jest jednoznaczne ze zgodą na nie. 

§ 20 ZABRONIONE SPOSOBY KORZYSTANIA ZE STRONY
Użytkownikowi wolno korzystać ze Strony tylko w celach zgodnych z prawem. Nie wolno Państwu używać Strony:


 • w jakikolwiek sposób, który naruszałby prawo polskie, prawo innych państw, prawo Unii Europejskiej lub prawo międzynarodowe. w żaden nieuczciwy sposób, oraz w żaden sposób mający niezgodną z prawem lub nieuczciwą przyczynę lub skutek.
 • aby wysyłać, umieszczać, pobierać, używać lub przetwarzać jakiekolwiek treści, które nie spełniają standardów opisanych w naszych STANDARDACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI
 • aby transmitować lub doprowadzać do przesyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych oraz jakichkolwiek innych form nagabywania (spam).
 • aby świadomie transmitować jakiekolwiek dane, wysyłać lub umieszczać w internecie jakiekolwiek materiały zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, programy przechwytujące naciśnięcia klawiszy, spyware, adware lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy oraz kod komputerowy stworzony w celu wywierania negatywnego wpływu na funkcjonowanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania komputerowego.
 • aby podszywać się pod Eaglemoss, w szczególności w celach zarobkowych. Zobowiązują się Państwo również:
 • nie  zwielokrotniać lub odsprzedawać całości lub części Strony w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 • nie korzystać ze Strony w żaden sposób mogący utrudniać, uszkadzać lub uniemożliwiać działanie:
 • którejkolwiek z części Strony;
 • jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w której przechowywana jest Strona;
 • jakiegokolwiek oprogramowania używanego do dostarczania Strony; oraz
 • jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania znajdującego się w posiadaniu lub będącego w użyciu przez jakiekolwiek osoby trzecie.


§ 21 USŁUGI INTERAKTYWNE
Eaglemoss może udostępniać zasoby swego systemu teleinformatycznego w celu przechowywania treści poprzez udostępnienie na Stronie usług interaktywnych, w tym w szczególności: 


 • Pokoi dyskusyjnych
 • Biuletynów interaktywnych.


Użytkownik publikuje treści (w szczególności informacje, opinie, komentarze) na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu. Eaglemoss i administrator serwisu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przechowywane treści. Eaglemoss i administrator nie są zobowiązani ani do prowadzenia weryfikacji treści użytkowników ani do moderacji w ramach pokoi dyskusyjnych, biuletynów informacyjnych i innych interaktywnych usług, pod kątem prawdziwości i zgodności z prawem lub dobrymi obyczajami. Eaglemoss i administrator nie są zobowiązani do monitorowania ani sprawowania nadzoru nad aktywnością użytkowników w ramach usług interaktywnych. Eaglemoss ma jednak prawo, lecz nie obowiązek, stosować środki służące do moderacji danego serwisu.
Eaglemoss nie bierze na siebie odpowiedzialności wobec kogokolwiek za jakiekolwiek szkody lub krzywdy spowodowane przez użytkowników korzystających z jakichkolwiek usług interaktywnych w sposób sprzeczny ze STANDARDAMI DOTYCZĄCYMI TREŚCI, bez względu na to, czy dana usługa podlegała moderacji, czy nie. Radzimy rodzicom pozwalającym swoim dzieciom na korzystanie z usług interaktywnych, aby przekazali dzieciom odpowiednie informacje o zachowaniu bezpieczeństwa w internecie. 

§ 22 STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI
Poniższe standardy dotyczące treści dotyczą wszystkich treści, które użytkownicy zamieszczają na Stronie, w szczególności podczas korzystania z dostarczanych za jej pośrednictwem usług interaktywnych. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zarówno poniższych standardów, jak i dobrych obyczajów. Poniższe standardy odnoszą się do zarówno do fragmentów, jak i całości jakichkolwiek nadsyłanych treści. Nadsyłane treści muszą być zgodne z prawem, a ponadto: 


 • Prawdziwe (jeśli zawierają fakty).
 • Publikowane w dobrej wierze (jeśli wyrażają opinie). 


Nadsyłane treści nie mogą:


 • mieć charakteru obraźliwego dla kogokolwiek
 • zawierać jakichkolwiek elementów mogących być uznanymi za obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub prowokatorskie.
 • promować materiałów erotycznych i pornograficznych.
 • promować przemocy.
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw do baz danych oraz znaków towarowych.
 • zawierać elementów ukierunkowanych na wprowadzenie w błąd.
 • naruszać jakichkolwiek zobowiązań użytkownika nadsyłającego treść wobec osób trzecich, takich jak obowiązki wynikające z umów.
 • promować jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
 • zawierać gróźb, słów obraźliwych ani materiałów naruszających prywatność osób trzecich, ani powodować irytacji uciążliwości lub powstanie poczucia zagrożenia.
 • zawierać materiałów mogących poniżyć, zdenerwować, zawstydzić, zaalarmować lub zirytować jakąkolwiek osobę.
 • być wykorzystywane do nieprawdziwego podawania się za jakąkolwiek osobę, lub fałszywego świadczenia o tożsamości użytkownika lub jego związkach z osobami trzecimi.
 • sprawiać wrażenia bycia publikowanymi przez Eaglemoss.
 • nakłaniać, promować lub pomagać w dokonaniu jakichkolwiek czynów niezgodnych z prawem, takich jak na przykład naruszenie praw autorskich lub niezgodne z prawem wykorzystanie komputera.


§ 23 ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG UŻYTKOWNIKOWI NARUSZAJĄCEMU REGULAMIN
Jeśli dojdzie do naruszenia Regulaminu przez użytkownika, w szczególności STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH TREŚCI, możemy podjąć wszystkie lub którykolwiek ze środków wymienionych na poniższej liście. 


 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe, odebranie użytkownikowi prawa do korzystania ze Strony.
 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe, usunięcie jakichkolwiek opublikowanych przez użytkownika treści z naszej strony.
 • wystosowanie użytkownikowi ostrzeżenia.
 • działanie prawne przeciwko użytkownikowi którego przedmiotem jest uzyskanie zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Eaglemoss w związku z naruszeniem przez użytkownika Regulaminu oraz kosztów administracyjnych i związanych z działaniem prawnym. W przypadkach przewidzianych prawem przekażemy wszystkie informacje organom ściągania. Nie ponosimy wobec użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za nasze działania podjęte w związku z naruszeniem Regulaminu przez użytkownika. Działania opisane w Regulaminie nie wyczerpują naszych możliwości działania. Możemy podjąć zgodne z prawem kroki tu nieopisane, o ile uznamy to za stosowne.


§ 24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem.
 2. Na żądanie użytkownika skierowane na adres e-mail wskazany w § 2 prześlemy użytkownikowi Regulamin w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 3. Reklamacje dotyczące Strony i świadczonych usług należy kierować pisemnie na adres Eaglemoss Sp. z o.o. wskazany w § 2. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres i adres e-mail oraz wskazać na czym w jego ocenie polega ewentualna nieprawidłowość Strony i świadczonych usług. Ponadto powinien wskazać czego się domaga. Eaglemoss rozpatruje reklamację w terminie 14 dni liczonych od jej otrzymania. W sprawach zawiłych termin ten może zostać przedłużony do 30 dni, o czym Eaglemoss poinformuje użytkownika. Swoją odpowiedź Eaglemoss przesyła użytkownikowi na adres lub adres e-mail.
 4. W zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. podajemy poniżej łącze elektroniczne do interaktywnej platformy ODR (Online Dispute Resolution), która stanowi narzędzie pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług między przedsiębiorcą mającym siedzibę w Unii a konsumentem mającym miejsce zamieszkania w Unii, na szczeblu unijnym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Jednocześnie przypominamy nasz adres poczty elektronicznej: eaglemoss@dbfactory.pl

 5. Eaglemoss informuje użytkownika na jego żądanie, w formie wybranej przez użytkownika, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Eaglemoss może zmieniać Regulamin i POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. Oczekujący (przyszły) Regulamin i POLITYKA PRYWATNOŚCI zamieszczone będą na Stronie obok aktualnego Regulaminu i POLITYKI PRYWATNOŚCI wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie, przy czym od zamieszczenia na Stronie do wejścia w życie upłynąć musi co najmniej 7 dni. Do czynności dokonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przyjęciem na siebie przez użytkownika obowiązku regularnego sprawdzania Strony pod kątem ewentualnych zmian lub uzupełnień. Użytkownik, który kontynuuje korzystanie ze Strony i świadczonych usług wyraża tym samym zgodę na zmiany Regulaminu i POLITYKI PRYWATNOŚCI.


 


Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2014 r.